Dijatomeje i ekološka kakvoća vode

Dijatomeje (alge kremenjašice) skupina su jednostaničnih algi i specifične su po svojoj građi. Njihove su stanice građene od silicijevog dioksida koji im tvori oklop, odnosno ljušturice. Uglavnom žive u vodenom okolišu, ali mogu živjeti i na kopnu uz vlažne uvjete. Može ih se naći u stupcu vode ili na supstratu (kao obraštaj) pa ih se shodno tome dijeli na planktonske i bentičke dijatomeje.

Sastav zajednice i brojnost pojedinih vrsta dijatomeja uvelike ovisi o kakvoći vode u kojoj se nalaze, što ih čini pouzdanim pokazateljima ekološke kakvoće koji se primjenjuje u mnogim zemljama, a za zemlje članice EU propisan je Okvirnom direktivom o vodama.

Ocjena ekološke kakvoće se u Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer provodi prema planu monitoringa površinskih voda u okviru kojega je planirana provedba monitoringa bioloških elementa kakvoće.

Kako bi se dodijelila ocjena ekološke kakvoće potrebno je provesti determinaciju, odnosno odrediti vrste koje se nalaze u uzetom uzorku. Determinacija može biti vrlo zahtjevna jer je područje sistematike dijatomeja, odnosno njihovo svrstavanje u pojedine rodove i vrste vrlo dinamičan proces. Osim stalnih pronalazaka i određivanja novih vrsta, onima već poznatima mijenja se pripadnost izvornim taksonomskim kategorijama. Tako se neke vrste smještaju u potpuno nove rodove dok neke vrste ostaju unutar istih rodova, ali im se mijenja naziv vrste.

Zbog navedenog je, za što precizniju determinaciju neophodna stalna komunikacija među dijatomolozima kao i kontinuirana edukacija. U tu svrhu, u svibnju ove godine djelatnice Instituta prisustvovale su simpoziju „14th European Diatom Meeting“ u Meisu (Belgija) gdje se raspravljalo o navedenoj problematici te izlagalo o mnogim novitetima vezanima uz dijatomeje.

Primjena recentne sistematike je vrlo važna kako bi sastavi zajednica analiziranih uzoraka dugoročno bili što pouzdaniji. Novootkrivenim vrstama biti će dodijeljene indikatorske vrijednosti, što će omogućiti reviziju prijašnjih ocjena ekološke kakvoće. Na taj način moći će se utvrditi izravan antropogeni utjecaj te utjecaj klimatskih promjena, temeljem čega će se moći poduzimati adekvatne mjere u svrhu zaštite površinskih voda.

Prema do sada provedenom biološkom monitoringu površinskih voda u Hrvatskoj i rezultatima analiza dijatomeja, većini je vodnih tijela stanje ekološke kakvoće ocjenjeno kao dobro ili vrlo dobro.

Gyrosigma kuetzingii