Kratka povijest nastanka

Osnivanje instituta za vode planirano je Strategijom upravljanja vodama iz 2008. godine (NN 91/08) konkretno, njegovo osnivanje predstavlja ispunjenje strateške odrednice A13kojom se navodi: „Unaprijediti obavljanje znanstveno-stručnih poslova, poslova pripreme podloga i strateško-planskih dokumenata, pripremu planova upravljanja vodnim područjima, podloga za zakonske i podzakonske akte – osnivanjem znanstveno-stručne institucije za vode, osnivač koje će biti Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo.“ 

S obzirom da je cjelokupno vodno zakonodavstvo nakon 2008. utemeljeno na postavkama nacionalnog strateškog dokumenta o upravljanju vodama, Zakon o vodama iz 2009. (NN 153/09) je u članku 222. stavku 1. sadržavao odredbu o opciji osnivanja znanstvene institucije za vode. 

Ova odredba je egzistirala punih 9 (devet) godina kroz sve izmjene Zakona o vodama (NN 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. 14/14. i 46/18.) sve do 18.7.2019. godine kada je stupio na snagu Zakon o vodama (NN 66/19) i pretvorio opcijsku odredbu u imperativ i realizaciju strateške odrednice A13 Strategije upravljanja vodama. 

Vlada Republike Hrvatske je 23. prosinca 2021. godine donijela osnivački akt, Uredbu o osnivanju Instituta za vode »Josip Juraj Strossmayer« (NN 143/21). Institut nosi ime đakovačkog nadbiskupa, koji se uvažava kao utemeljitelj organiziranoga vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. 

Institut je upisan u sudski registar 23. veljače 2022. godine.

2. ožujka 2022. godine ministar nadležan za vodno gospodarstvo imenovao je predsjednicu i dio članova  Upravnog vijeća