Pristup informacijama

 

Pravo na pristup informacijama u smislu odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji – informaciji koja postoji u materijaliziranom obliku.

Zakonska definicija ne uključuje obvezu tijela javne vlasti da daje odgovore na pitanja, sastavlja izjave ili tumači odnosno izrađuje nove informacije.

 

Zahtjev za pristup informacijama, Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije, Zahtjev za ponovnu uporabu informacija možete preuzeti u rubrici Obrasci.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013NN 85/2015 i NN 69/22).

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/2017).

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 141/2022).

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Institut za vode Josip Juraj Strossmayer ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na sljedeće načine:

 

  • na adresu Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb, n/p službenika za informiranje Ivane Mihaljević;
  • elektroničkom poštom na: pristup.informacijama@institutjjs.hr 
  • osobno u pisarnicu na adresu Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, Šubićeva 29, Poslovna zgrada InaNaftaplina radnim danom od 8:30 do 13:30 sati

Odluka o imenovanju Službenika za informiranje 

 

Izviješće o provedbi ZPPI za 2023.

Službenik za davanje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama

 

Službenik za informiranje Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer

 

Ivana Mihaljević, dipl. iur.

Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

 

E-pošta: ivana.mihaljevic@institutjjs.hr