Monitoring površinskih i podzemnih voda te prijelaznih i priobalnih voda

 • neposredna provedba monitoringa površinskih i podzemnih voda te prijelaznih i priobalnih voda
 • nadzorni, operativni i istražni monitoring
 • kontrola rezultata uzorkovanja i analiza rada drugih ovlaštenih laboratorija
 • pomoć vodopravnoj inspekciji i drugim ovlaštenim osobama pri intervencijama tijekom izvanrednih i iznenadnih onečišćenja
 • sistematizacija i obrada podataka, te prevođenje podataka u informacije i unos u Informacijski sustav voda
 • predlaganje određivanja nepoznatih opasnih tvari u vodama pri dopuni nacionalnih propisa

Strateško planiranje za upravljanje vodama

 • izrada stručnih i analitičkih podloga za izradu strategije upravljanja vodama, plana upravljanja vodnim područjima, plana upravljanja rizicima od poplava i višegodišnjih programa gradnje vodnih građevina
 • izrada studijskih i analitičkih podloga za potrebe upravljanja vodama
 • izrada stručnih analiza nacrta zakona i provedbenih propisa;
 • izrade stručnih i analitičkih podloga za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i drugih planskih dokumenata
 • izrada podloga vezanih za geografski informacijski sustav i prostornu analitiku
 • izrade stručnih analiza učinaka vodne politike na ciljne skupine i društvo u cijelost
 • Iako Hrvatske vode ostaju domicilna institucija za predlaganje strateških planova Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru, Institut preuzima odgovornost pripreme strateških planova, pripremu stručnih podloga, izradu analiza i procjena.

Priprema alata za reformu sektora vodnih usluga

 • izrada modela vrednovanja učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga te izrada izvještaja i analiza o tome
 • izrada stručnih i analitičkih podloga za provedbu integraciju sektora vodnih usluga, u skladu s propisima o vodnim uslugama

Edukacijska uloga

 • Institut za vode Josip Juraj Strossmayer uspostaviti će i razvijati edukacijske programe za državne službenike i druge zaposlenike u javnom sektoru i gospodarstvu u području upravljanja vodama.

Vještačenja u području upravljanja vodama

 • provedbe vještačenja u području upravljanja vodama

Stručna potpora donositeljima političkih odluka u unutarnjim i međunarodnim pitanjima vodne politike

 • potpora donositeljima političkih odluka u unutarnjim i međunarodnim odnosima u pitanjima vodne politike
 • praćenja nacionalnog zakonodavstva te EU zakonodavstva, međunarodnih sporazuma iz područja vodne politike ili drugih sektora koji utječu na vodnu politiku, nacionalne i međunarodne prakse u upravljanju vodama, te izrade odgovarajućih analiza, smjernica, obavijesti i očitovanja o tome