Subjekti s kojima se ne može sklopiti ugovor o nabavi