Obavijest o neprihvaćanju ponuda po pojedinim radnim mjestima iz Natječaja za zaposlenje od 29.02.2024. godine

 

Natječajem za zaposlenje KLASA: 112-02/24-01/2, URBROJ: 122-07/5-24-2 nije prihvaćena niti jedna ponuda za radna mjesta:

Broj 2.

Broj 8.

Broj 10.

 

 

Na temelju članka 8. stavka 3. Uredbe o osnivanju Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer (NN 143/21), Institut za vode Josip Juraj Strossmayer dana 29.02.2024.g. raspisuje

NATJEČAJ

za zaposlenje

Na natječaj se može prijaviti osoba koja ispunjava opće uvjete:

 • punoljetna i poslovno sposobna osoba,
 • hrvatski državljani ili državljanin države članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) u skladu sa Zakonom o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (NN 66/19, 53/20, 144/20 i 114/22) te koja ispunjava i posebne uvjete za radna mjesta:
 1. Uredski administrator – 1 izvršitelj (A-5-1) rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom

Mjesto rada: Zagreb i  Hrušćica – općina Rugvica

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema ili viša stručna sprema / završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
 • najmanje četiri godine radnog iskustva
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • znanje engleskog jezika
 1. Viši samostalni inženjer – 1 izvršitelj (C-4-1) rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom

Mjesto rada: Zagreb i  Hrušćica – općina Rugvica

Stručni uvjeti:

 • visoka stručna sprema / završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij, polje kemija, kemijsko inženjerstvo, biotehnologija
 • najmanje četiri godine radnog iskustva u struci
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorija
 • znanje engleskog jezika
 1. Viši koordinator – 1 izvršitelj (C-2-2) rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom

Mjesto rada: Zagreb i  Hrušćica – općina Rugvica

Stručni uvjeti:

 • visoka stručna sprema / završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij, polje računalstvo, elektrotehnika ili ostala polja u okviru područja tehničkih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva u struci
 • poznavanje instalacija/konfiguracija održavanja Microsoft servera
 • vozačka dozvola B kategorija
 • znanje engleskog jezika
 1. Viši samostalni ekonomist – 1 izvršitelj (C-6-1) – rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom

Mjesto rada: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • visoka stručna sprema / završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij, polje ekonomija
 • najmanje četiri godine radnog iskustva u struci
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorija
 • znanje engleskog jezika
 1. Samostalni ekonomist – 1 izvršitelj (A-4-1) – rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom

Mjesto rada: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • visoka stručna sprema / završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij, polje ekonomija
 • najmanje devet mjeseci radnog iskustva u struci
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorija
 • znanje engleskog jezika
 1. Viši samostalni pravnik – 1 izvršitelj (E-2-1) rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom

Mjesto rada: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • visoka stručna sprema / završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij, polje pravo
 • najmanje četiri godine radnog iskustva u struci
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorija
 • znanje engleskog jezika
 1. Samostalni pravnik – 1 izvršitelj (E-7-1) rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom

Mjesto rada: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • visoka stručna sprema / završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij, polje pravo
 • najmanje devet mjeseci radnog iskustva u struci
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorija
 • znanje engleskog jezika
 1. Tehničar – 1 izvršitelj (B1.3.-3-1) rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom

Mjesto rada: Hrušćica, općina Rugvica

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema kemijski tehničar ili drugi srodni tehničar
 • najmanje šest mjeseci radnog iskustva u struci
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorija
 • znanje engleskog jezika
 1. Tehničar – 1 izvršitelj (B1.6.-4-1) rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom

Mjesto rada: Šibenik

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema kemijski tehničar ili drugi srodni tehničar
 • najmanje šest mjeseci radnog iskustva u struci
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorija
 • znanje engleskog jezika
 1. Samostalni inženjer – 1 izvršitelj (B1.4.-3-3) rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom

Mjesto rada: Zagreb i  Hrušćica – općina Rugvica

Stručni uvjeti:

 • visoka stručna sprema / završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij, polje kemija, kemijsko inženjerstvo, biotehnologija
 • najmanje devet mjeseci radnog iskustva u struci
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • certifikat iz područja akreditacije laboratorija; iznimno od toga obveza stjecanja certifikata u roku od godinu dana od dana zaposlenja
 • znanje engleskog jezika

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 1. Zapreke za zasnivanje radnog odnosa

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa su u Prilogu 1 ovog natječaja.

 1. Sukob interesa s djelatnošću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer

Sukob interesa s djelatnošću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer je u Prilogu 2 ovog natječaja.        

 1. Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • Obrazac prijave za natječajkojim se naznačuje radno mjesto iz natječaja na koje se kandidat prijavljuje, a koji mora biti vlastoručno potpisan, (OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ)
 • životopis
 • svjedodžbu o srednjoškolskom obrazovanju odnosno  diplomu o završenom studiju; fotokopija, ovisno o uvjetima natječaja
 • odgovarajući certifikat, gdje se traži uvjetima natječaja
 • elektronički zapis o radnopravnom statusu– /e- radna knjižica/ (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, izvornik ili fotokopija – ne stariji od 30 dana,
 • domovnicu i/ili osobnu iskaznicu (državljani Republike Hrvatske) odnosno dokaz o državljanstvu države članice Europskog gospodarskog prostora;fotokopija,
 • potvrde poslodavacao trajanju rada i vrsti poslova koje je kandidat obavljao, ili drugu odgovarajuću dokumentaciju iz koje je vidljivo koje poslove i u kojem vremenskom trajanju je kandidat obavljao (ugovori o radu, ugovori o djelu i sl.), fotokopija,
 • vozačku dozvolufotokopija, gdje se traži uvjetima natječaja
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office) – dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, potvrda, vlastoručna izjava ili druga isprava iz koje je razvidno poznavanje rada na računalu),
 • znanje engleskog jezika, gdje se traži uvjetima natječaja (svjedodžbu škole za strane jezike, rezultate testiranja jednog od međunarodno priznatih sustava testiranja, npr. TOEFL, IELTS, PTE, TOEIC, svjedodžbu srednje škole ili ispis odgovarajućih stranica studentskog indeksa); u fotokopiji
 • potvrdu (uvjerenje)da protiv kandidata nije u tijeku istražni postupak, nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora ili e-uvjerenje (u slučaju da je osiguranik  podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Ministarstva pravosuđa); izvornik ili fotokopija ne stariji od 30 dana u trenutku podnošenja prijave na natječaj.

3.1. Za radno iskustvo koje nije ostvareno u Republici Hrvatskoj kandidat može dostaviti presliku radne knjižice ili osiguraničke karte i slično.

 1. Zakonska prednost pri zapošljavanju

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zaposlenju prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te ima prednost pri jednakim općim i stručnim uvjetima za zasnivanje radnoga odnosa i rezultatima testova (kad se testiranje provodi), u odnosu na ostale kandidate.

4.1. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zaposlenju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (“Narodne novine” broj: 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine” broj: 84/21), članku 48.f Zakona o zaštitit vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zaposlenju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

4.2. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zaposlenju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843 .

4.3. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zaposlenju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

4.4. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zaposlenju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zaposlenju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti  i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 1. Ostala pravila natječaja:

5.1. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

5.2. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja na internet stranici Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer.

Prijave na natječaj dostavljaju se poštom na adresu:

INSTITUT ZA VODE JOSIP JURAJ STROSSMAYER

Šubićeva 29, III kat, Sektor općih poslova, pisarnica (soba 331)

10 000 Zagreb

s obaveznom naznakom: NE OTVARATI – NATJEČAJ ZA ZAPOSLENJE

Prijava se smatra pravodobnom ako je u Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer zaprimljena prije isteka roka za podnošenje prijava. Ako je prijava upućena putem pošte preporučenom pošiljkom, dan predaje pošti smatra se danom predaje Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer.

Prijavom na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

5.3. Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

5.4. Kandidat koji podnosi prijave na više od jednog radnog mjesta u Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer, uz svaku prijavu mora dostaviti cjelokupnu traženu dokumentaciju. U svakoj prijavi potrebno je navesti redni broj radnog mjesta na koje se prijavljuje.

5.5. Institut za vode Josip Juraj Strossmayer zadržava pravo od odabranog kandidata tražiti izvornik isprava ili javnobilježnički ovjerene fotokopije isprava. Ako odabrani kandidat, na traženje poslodavca, ne podnese ili izvornik ili javnobilježnički ovjerene fotokopije isprava – smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom. Davanje netočnih podataka kojima se utječe na donošenje odluka Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer ili nadležnih tijela, ili time nastaju druge štetne posljedice, predstavlja tešku povredu ugovora o radu za koju je sankcija otkaz ugovora o radu.

5.6. Povjerenstvo za provedbu natječaja Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete za zaposlenje bit će pozvani na razgovor s Povjerenstvom o čemu će biti pravovremeno obaviješteni najmanje 5 dana prije razgovora, putem elektroničke pošte i telefonski. Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

5.7. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo će predložiti ravnatelju Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer kandidata za zaposlenje. Institut za vode Josip Juraj Strossmayer zadržava pravo izbora između više kandidata koji ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

5.8. Institut za vode Josip Juraj Strossmayer zadržava pravo od odabranih kandidata tražiti potpisivanje izjave o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa i izjave o nepostojanju sukoba interesa s djelatnošću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer.

5.9. Obavijest o izboru kandidata dostaviti će se kandidatima koji su udovoljili uvjetima iz natječaja, elektroničkom poštom u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

5.10. Institut za vode Josip Juraj Strossmayer zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja ili ne prihvatiti niti jednu ponudu za zaposlenje po pojedinim radnim mjestima. Obavijest o poništenju natječaja ili neprihvaćanju niti jedne ponude se objavljuje na internetskim stranicama Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer.

Prilog 1. Zapreke za zasnivanje radnog odnosa

Izvadak iz Statuta Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa

Članak 26.

Ugovor o radu ne može biti sklopljen s osobama:

 1. protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za kazneno djelo protiv života i tijela, slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske, vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, spolne slobode i spolnog ćudoređa, braka, obitelji i mladeži, imovine, sigurnosti platnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava, javnog reda ili službene dužnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu,
 2. kojima je prestao radni odnos u javnom sektoru otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika odnosno kojima je prestala državna služba zbog teške povrede službene dužnosti, u razdoblju od četiri godine od prestanka radnog odnosa odnosno državne službe ili
 3. kojima je prestao radni odnos u javnom sektoru odnosno državna služba zbog toga što nisu zadovoljile na probnom radu, u razdoblju od dvije godine od prestanka radnog odnosa odnosno državne službe.

Prilog 2. Sukob interesa s djelatnošću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer 

Izvadak iz Pravilnika o radu Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer

SUKOB INTERESA

Zabrana obavljanja djelatnosti

Članak 48.

Radniku nije dopušteno imati obrt, slobodno zanimanje, trgovačko društvo ili na drugi način obavljati djelatnost koja je ujedno djelatnost poslodavca, odnosno u djelatnosti koju poslodavac financira ili sufinancira.

Obavljanje dodatnog posla

Članak 49.

Radnik može izvan redovnog radnog vremena raditi kod drugog poslodavca ili pružati usluge drugoj  fizičkoj ili pravnoj osobi:

 • ako se time ne šteti poslodavcu,
 • ako se tim ne stvaraju robe, radovi ili usluge koje se potom isporučuju poslodavcu ili ih plaća poslodavac ili
 • ako to nije zabranjeno posebnim zakonom.

Radnik slobodno može izrađivati i objavljivati stručne članke i druga autorska djela, te obavljati poslove predavača u školskim i predškolskim ustanovama, stručnim seminarima, savjetovanjima i sličnim stručnim i znanstvenim skupovima.

Zabrana donošenja pojedinih odluka

Članak 50.

Radnik ne smije donositi odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na njegov materijalni ili drugi interes te materijalni ili drugi interes:

 1. njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, djeteta ili roditelja;
 2. fizičkih ili pravnih osoba, osim pravnih osoba u javnom sektoru, kod kojih je radnik bio zaposlen, u posljednje dvije godine
 3. fizičkih ili pravnih osoba, osim pravnih osoba u javnom sektoru, kod kojih su osobe iz točke a) ovoga članka zaposlene
 4. fizičkih ili pravnih osoba koje su u posljednjih pet godina financirale njegovu izbornu kampanju
 5. fizičkih ili pravnih osoba, osim pravnih osoba u javnom sektoru, kod koje se radnik namjerava zaposliti
 6. pravne osobe, osim pravne osobe u javnom sektoru, u kojoj je radnik član uprave, prokurist, upravnog odbora, upravnog vijeća, nadzornog odbora, predstavnik u skupštini ili stečajni upravitelj
 7. fizičke ili pravne osobe čiji je punomoćnik ili
 8. fizičke ili pravne osobe s kojima je radnik, njegov bračni drug, izvanbračni drug, dijete ili roditelj u sporu ili je njihov dužnik.

Dužnost prijavljivanja sukoba interesa

Članak 51.

Radnik je dužan pisanim putem obavijestiti poslodavca o sukobu interesa, svaki put kada se nađe u položaju u kojem postoji mogućnost da krši odredbe članka 48. i 50. ovoga Pravilnika.

Sukob interesa u smislu ovog Pravilnika je i sukob interesa kako je uređen Zakonom o javnoj nabavi.

Zabrana poticanja na političko organiziranje

  Članak 52.

Radnik za vrijeme radnog vremena ne smije poticati ostale radnike da se uključe u rad bilo koje političke  stranke.

OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ

Obavijest o neprihvaćanju ponuda po pojedinim radnim mjestima iz Natječaja za zaposlenje Broj: ZP-622/23-2 od 30.11.2023. godine

 

 Nije prihvaćena niti jedna ponuda za slijedeća radna mjesta: 

Broj 2. 

Broj 3.

Broj 5. 

Broj 6. 

Broj 7.

Broj 10. 

Broj 11. 

Broj 13. 

Broj 16. 

 

 

Broj: ZP-622/23-2

Na temelju članka 8. stavka 3. Uredbe o osnivanju Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer (NN 143/21), Institut za vode Josip Juraj Strossmayer dana 30.11.2023.g. raspisuje

NATJEČAJ

za zaposlenje

Na natječaj se može prijaviti osoba koja ispunjava opće uvjete:

 • punoljetna i poslovno sposobna osoba,
 • hrvatski državljani ili državljanin države članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) u skladu sa Zakonom o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (NN 66/19, 53/20, 144/20 i 114/22) te koja ispunjava i posebne uvjete za radna mjesta:
 1. Tehničar – 1 izvršitelj (B1.1.-4-1) rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom

Mjesto rada: Hrušćica, općina Rugvica

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, kemijski tehničar ili drugi srodni tehničar
 • najmanje šest mjeseci radnog iskustva u struci
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorija
 • znanje engleskog jezika

2. Tehničar – 1 izvršitelj (B1.2.-3-3) rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom

Mjesto rada: Hrušćica, općina Rugvica

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema kemijski tehničar ili drugi srodni tehničar
 • najmanje šest mjeseci radnog iskustva u struci
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorija
 • znanje engleskog jezika

3. Tehničar – 1 izvršitelj (B1.3.-3-1) rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom

Mjesto rada: Hrušćica, općina Rugvica

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema kemijski tehničar ili drugi srodni tehničar
 • najmanje šest mjeseci radnog iskustva u struci
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorija
 • znanje engleskog jezika

4. Domar – 1 izvršitelj (E-11-1) rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom

Mjesto rada: Hrušćica, općina Rugvica

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema
 • najmanje šest mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

5. Uredski administrator – 1 izvršitelj (A-5-1) rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom

Mjesto rada: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, najmanje šest mjeseci radnog iskustva ili viša stručna sprema / završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij, najmanje četiri godine iskustva
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • znanje engleskog jezika

6. Samostalni inženjer – 1 izvršitelj (B1.3.-2-4) na određeno vrijeme- zamjena za dugotrajno bolovanje

Mjesto rada: Zagreb i Hrušćica, općina Rugvica

Stručni uvjeti:

 • visoka stručna sprema / završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij, polje biologija
 • najmanje devet mjeseci radnog iskustva u struci
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorija
 • znanje engleskog jezika

7. Samostalni inženjer – 1 izvršitelj  – pripravnik, rad na neodređeno vrijeme uz 12 mjeseci trajanja pripravničkog staža

Mjesto rada: Zagreb i Hrušćica, općina Rugvica

Stručni uvjeti:

 • visoka stručna sprema / završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij, polje kemija, kemijsko inženjerstvo, biotehnologija
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorija
 • znanje engleskog jezika

8. Samostalni inženjer – 1 izvršitelj (B-4-1) rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom

Mjesto rada: Zagreb i Hrušćica, općina Rugvica

Stručni uvjeti:

 • visoka stručna sprema / završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij, polje biologija
 • najmanje devet mjeseci radnog iskustva u struci
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorija
 • znanje engleskog jezika

9. Samostalni inženjer – 1 izvršitelj (B1.3.-2-1) rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom

Mjesto rada: Zagreb i Hrušćica, općina Rugvica

Stručni uvjeti:

 • visoka stručna sprema / završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij, polje biologija
 • najmanje devet mjeseci radnog iskustva u struci
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorija
 • certifikat različita područja stručnog usavršavanja iz bioloških ispitivanja voda; iznimno od toga obveza stjecanja certifikata u roku od godinu dana od dana zaposlenja
 • znanje engleskog jezika

10. Samostalni inženjer – 1 izvršitelj (B1.4.-3-3) rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom

Mjesto rada: Zagreb i Hrušćica, općina Rugvica

Stručni uvjeti:

 • visoka stručna sprema / završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij, polje kemija, kemijsko inženjerstvo, biotehnologija
 • najmanje devet mjeseci radnog iskustva u struci
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • certifikat iz područja akreditacije laboratorija iznimno; od toga obveza stjecanja certifikata u roku od godinu dana od dana zaposlenja
 • znanje engleskog jezika

11. Samostalni inženjer – 1 izvršitelj (B-4-2) rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom

Mjesto rada: Zagreb i Hrušćica, općina Rugvica

Stručni uvjeti:

 • visoka stručna sprema / završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij, polje kemija, kemijsko inženjerstvo, biotehnologija
 • najmanje devet mjeseci radnog iskustva u struci
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorija
 • znanje engleskog jezika

12. Samostalni ekonomist – 1 izvršitelj (E-8-1) – rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom

Mjesto rada: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • visoka stručna sprema / završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij, polje ekonomija
 • najmanje devet mjeseci radnog iskustva u struci
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorija
 • znanje engleskog jezika

13. Samostalni ekonomist – 1 izvršitelj, pripravnik, rad na neodređeno vrijeme uz 12 mjeseci trajanja pripravničkog staža

Mjesto rada: Zagreb i Hrušćica, općina Rugvica

Stručni uvjeti:

 • visoka stručna sprema / završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij, polje ekonomija
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorija
 • znanje engleskog jezika

14. Viši samostalni ekonomist – 1 izvršitelj (A-3-1) rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom

Mjesto rada: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • visoka stručna sprema / završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij, polje ekonomija
 • najmanje četiri godine radnog iskustva u struci
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorija
 • znanje engleskog jezika

15. Viši samostalni ekonomist – 1 izvršitelj (E-4-1) rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom

Mjesto rada: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • visoka stručna sprema / završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij, polje ekonomija
 • najmanje četiri godine radnog iskustva u struci
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorija
 • znanje engleskog jezika

16. Samostalni pravnik – 1 izvršitelj (E-7-1) rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom

Mjesto rada: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • visoka stručna sprema / završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij, polje pravo
 • najmanje devet mjeseci radnog iskustva u struci
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorija
 • znanje engleskog jezika

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 1. Zapreke za zasnivanje radnog odnosa

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa su u Prilogu 1 ovog natječaja.

 1. Sukob interesa s djelatnošću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer

Sukob interesa s djelatnošću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer je u Prilogu 2 ovog natječaja.        

 1. Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • Obrazac prijave za natječaj kojim se naznačuje radno mjesto iz natječaja na koje se kandidat prijavljuje, a koji mora biti vlastoručno potpisan, (OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ)
 • životopis
 • svjedodžbu o srednjoškolskom obrazovanju odnosno  diplomu o završenom studiju; fotokopija, ovisno o uvjetima natječaja
 • odgovarajući certifikat, gdje se traži uvjetima natječaja
 • elektronički zapis o radnopravnom statusu – /e- radna knjižica/ (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, izvornik ili fotokopija – ne stariji od 30 dana,
 • domovnicu i/ili osobnu iskaznicu (državljani Republike Hrvatske) odnosno dokaz o državljanstvu države članice Europskog gospodarskog prostora; fotokopija,
 • potvrde poslodavaca o trajanju rada i vrsti poslova koje je kandidat obavljao, ili drugu odgovarajuću dokumentaciju iz koje je vidljivo koje poslove i u kojem vremenskom trajanju je kandidat obavljao (ugovori o radu, ugovori o djelu i ), fotokopija,
 • vozačku dozvolu, fotokopija, gdje se traži uvjetima natječaja
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office) – dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, potvrda, vlastoručna izjava ili druga isprava iz koje je razvidno poznavanje rada na računalu),
 • znanje engleskog jezika, gdje se traži uvjetima natječaja (svjedodžbu škole za strane jezike, rezultate testiranja jednog od međunarodno priznatih sustava testiranja, npr. TOEFL, IELTS, PTE, TOEIC, svjedodžbu srednje škole ili ispis odgovarajućih stranica studentskog indeksa); u fotokopiji
 • potvrdu (uvjerenje) da protiv kandidata nije u tijeku istražni postupak, nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora ili e-uvjerenje (u slučaju da je osiguranik  podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Ministarstva pravosuđa); izvornik ili fotokopija ne stariji od 30 dana u trenutku podnošenja prijave na natječaj.

3.1. Za radno iskustvo koje nije ostvareno u Republici Hrvatskoj kandidat može dostaviti presliku radne knjižice ili osiguraničke karte i slično.

 1. Zakonska prednost pri zapošljavanju

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zaposlenju prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te ima prednost pri jednakim općim i stručnim uvjetima za zasnivanje radnoga odnosa i rezultatima testova (kad se testiranje provodi), u odnosu na ostale kandidate.

4.1. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zaposlenju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (“Narodne novine” broj: 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine” broj: 84/21), članku 48.f Zakona o zaštitit vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zaposlenju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

4.2. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zaposlenju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministrastva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843 .

4.3. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zaposlenju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

4.4. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zaposlenju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zaposlenju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti  i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 1. Ostala pravila natječaja:

5.1. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

5.2. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja na internet stranici Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu:

INSTITUT ZA VODE JOSIP JURAJ STROSSMAYER

Šubićeva 29, III kat, Sektor općih poslova, pisarnica (soba 331)

10 000 Zagreb

s obaveznom naznakom: NE OTVARATI – NATJEČAJ ZA ZAPOSLENJE

Prijava se smatra pravodobnom ako je u Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer zaprimljena prije isteka roka za podnošenje prijava. Ako je prijava upućena putem pošte preporučenom pošiljkom, dan predaje pošti smatra se danom predaje Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer.

Prijavom na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

5.3. Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

5.4. Kandidat koji podnosi prijave na više od jednog radnog mjesta u Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer, uz svaku prijavu mora dostaviti cjelokupnu traženu dokumentaciju. U svakoj prijavi potrebno je navesti redni broj radnog mjesta na koje se prijavljuje.

5.5. Institut za vode Josip Juraj Strossmayer zadržava pravo od odabranog kandidata tražiti izvornik isprava ili javnobilježnički ovjerene fotokopije isprava koje se prilažu u Ako odabrani kandidat, na traženje poslodavca, ne podnese ili izvornik ili javnobilježnički ovjerene fotokopije isprava – smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom. Davanje netočnih podataka kojima se utječe na donošenje odluka Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer ili nadležnih tijela, ili time nastaju druge štetne posljedice, predstavlja tešku povredu ugovora o radu za koju je sankcija otkaz ugovora o radu.

5.6. Povjerenstvo za provedbu natječaja Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete za zaposlenje bit će pozvani na razgovor s Povjerenstvom o čemu će biti pravovremeno obaviješteni najmanje 5 dana prije razgovora, putem elektroničke pošte i telefonski. Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

5.7. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo će predložiti ravnatelju Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer kandidata za zaposlenje. Institut za vode Josip Juraj Strossmayer zadržava pravo izbora između više kandidata koji ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

5.8. Institut za vode Josip Juraj Strossmayer zadržava pravo od odabranih kandidata tražiti potpisivanje izjave o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa i izjave o nepostojanju sukoba interesa s djelatnošću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer.

5.9. Obavijest o izboru kandidata dostaviti će se kandidatima koji su udovoljili uvjetima iz natječaja, elektroničkom poštom u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

5.10. Institut za vode Josip Juraj Strossmayer zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja ili ne prihvatiti niti jednu ponudu za zaposlenje po pojedinim radnim mjestima. Obavijest o poništenju natječaja ili neprihvaćanju niti jedne ponude se objavljuje na internetskim stranicama Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer.

Prilog 1. Zapreke za zasnivanje radnog odnosa

Izvadak iz Statuta Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa

Članak 26.

Ugovor o radu ne može biti sklopljen s osobama:

 1. protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za kazneno djelo protiv života i tijela, slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske, vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, spolne slobode i spolnog ćudoređa, braka, obitelji i mladeži, imovine, sigurnosti platnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava, javnog reda ili službene dužnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu,
 2. kojima je prestao radni odnos u javnom sektoru otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika odnosno kojima je prestala državna služba zbog teške povrede službene dužnosti, u razdoblju od četiri godine od prestanka radnog odnosa odnosno državne službe ili
 3. kojima je prestao radni odnos u javnom sektoru odnosno državna služba zbog toga što nisu zadovoljile na probnom radu, u razdoblju od dvije godine od prestanka radnog odnosa odnosno državne službe.

Prilog 2. Sukob interesa s djelatnošću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer 

Izvadak iz Pravilnika o radu Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer

SUKOB INTERESA

Zabrana obavljanja djelatnosti

Članak 48.

Radniku nije dopušteno imati obrt, slobodno zanimanje, trgovačko društvo ili na drugi način obavljati djelatnost koja je ujedno djelatnost poslodavca, odnosno u djelatnosti koju poslodavac financira ili sufinancira.

Obavljanje dodatnog posla

Članak 49.

Radnik može izvan redovnog radnog vremena raditi kod drugog poslodavca ili pružati usluge drugoj  fizičkoj ili pravnoj osobi:

 • ako se time ne šteti poslodavcu,
 • ako se tim ne stvaraju robe, radovi ili usluge koje se potom isporučuju poslodavcu ili ih plaća poslodavac ili
 • ako to nije zabranjeno posebnim zakonom.

Radnik slobodno može izrađivati i objavljivati stručne članke i druga autorska djela, te obavljati poslove predavača u školskim i predškolskim ustanovama, stručnim seminarima, savjetovanjima i sličnim stručnim i znanstvenim skupovima.

Zabrana donošenja pojedinih odluka

Članak 50.

Radnik ne smije donositi odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na njegov materijalni ili drugi interes te materijalni ili drugi interes:

 1. njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, djeteta ili roditelja;
 2. fizičkih ili pravnih osoba, osim pravnih osoba u javnom sektoru, kod kojih je radnik bio zaposlen, u posljednje dvije godine
 3. fizičkih ili pravnih osoba, osim pravnih osoba u javnom sektoru, kod kojih su osobe iz točke a) ovoga članka zaposlene
 4. fizičkih ili pravnih osoba koje su u posljednjih pet godina financirale njegovu izbornu kampanju
 5. fizičkih ili pravnih osoba, osim pravnih osoba u javnom sektoru, kod koje se radnik namjerava zaposliti
 6. pravne osobe, osim pravne osobe u javnom sektoru, u kojoj je radnik član uprave, prokurist, upravnog odbora, upravnog vijeća, nadzornog odbora, predstavnik u skupštini ili stečajni upravitelj
 7. fizičke ili pravne osobe čiji je punomoćnik ili
 8. fizičke ili pravne osobe s kojima je radnik, njegov bračni drug, izvanbračni drug, dijete ili roditelj u sporu ili je njihov dužnik.

Dužnost prijavljivanja sukoba interesa

Članak 51.

Radnik je dužan pisanim putem obavijestiti poslodavca o sukobu interesa, svaki put kada se nađe u položaju u kojem postoji mogućnost da krši odredbe članka 48. i 50. ovoga Pravilnika.

Sukob interesa u smislu ovog Pravilnika je i sukob interesa kako je uređen Zakonom o javnoj nabavi.

Zabrana poticanja na političko organiziranje

  Članak 52.

Radnik za vrijeme radnog vremena ne smije poticati ostale radnike da se uključe u rad bilo koje političke  stranke.

OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ